اهمیت
  • چطوری تمرکز کنیم

    تمرکز چیست؟ و چطوری تمرکز کنیم ؟ تمرکز کردن به معنی ساده یعنی تمام توجه و حواسمان را به یک موضوع اختصاص ب ...

    تمرکز چیست؟ و چطوری تمرکز کنیم ؟ تمرکز کردن به معنی ساده یعنی تمام توجه و حواسمان را به یک موضوع اختصاص بدهیم یعنی یکی شدن قدرت اراده و توجه ،تمرکز هم معنی دوربرد میتواند داشته باشد هم کوتاه برد در مع ...

    بیشتر بخوانید